BELGISCHE LOODSENSOCIETEIT “UNIE”

STATUTEN

NAAM VAN DE VERENIGING
Artikel 1

De vereniging draagt de naam: Belgische Loodsensociëteit “Unie” en is aangegaan voor onbepaalde tijd. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

ZETEL
Artikel 2

Zij heeft haar zetel te Vlissingen.

DOEL
Artikel 3
 1. De vereniging stelt zich ten doel het vriendschappelijk en gezellig verkeer onderling te bevorderen en te onderhouden.
 2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

     a. het houden van vergaderingen
     b. het houden van voordrachten, lezingen en feestelijke bijeenkomsten
     c. het in stand houden en het beheren van het patrimonium
     d. andere middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

   De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.

LEDEN
Artikel 4
 1. Leden van de vereniging kunnen zijn personen van Belgische nationaliteit die de achttienjarige leeftijd hebben bereikt.
 2. Zij dienen allen tot het Loodswezen behorende zee-, kanaal of rivierloodsen dan wel loodsleerlingen te zijn.
 3. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
 4. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.
COMMUNICATIE
Artikel 5

Alle schriftelijke communicatie, inbegrepen deze per aangetekend schrijven kan vervangen worden door gangbaar elektronisch postverkeer zonder afbreuk te doen aan de geldigheid van het schrijven.

ERELEDEN, LEDEN VAN VERDIENSTE EN BEGUNSTIGERS
Artikel 6
 1. Het erelidmaatschap kan door het bestuur of door de algemene vergadering worden verleend aan personen die daarvoor naar het oordeel van het bestuur of de algemene vergadering in aanmerking komen.
 2. Leden van verdienste zijn zij die op voordracht van het bestuur of de algemene vergadering als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd wegens hun verdiensten voor de vereniging of wel wegens het feit zich ten opzichte van het doel dat de vereniging nastreeft bijzonder verdienstelijk te hebben gemaakt.
 3. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage.
 4. Ereleden, leden van verdienste en begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.
TOELATING
Artikel 7
 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en begunstigers
 2. Bij niet toelating van een lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten
 3. Bij haar beslissing omtrent toelating als lid of begunstiger kan het bestuur zich laten bijstaan door een commissie als bedoeld in artikel 14 lid 3
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 8
 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. bij overlijden van het lid
  1. door opzegging vanwege het lid
  1. door opzegging namens de vereniging.
   1. Dit kan geschieden wanneer:
    1. een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt
    1. een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten van lidmaatschap zoals gesteld in de statuten
    1. wanneer redelijker wijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren
     1. De betrokkene wordt zo spoedig mogelijk van zo’n besluit op de hoogte gesteld met opgave van reden en vermelding van de mogelijkheid tot beroep.
     1. Binnen de 4 weken na ontvangst van deze kennisgeving heeft de betrokkenen recht op beroep bij de algemene vergadering.
     1. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
   1. door ontzetting.
    1. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
    1. Ontzetting uit het lidmaatschap gebeurt door de algemene ledenvergadering.
    1. Betrokkene wordt van een besluit tot ontzetting bij aangetekende brief in kennis gesteld
 2. Opzegging vanwege een lid gebeurt schriftelijk aan de secretaris.
 3. Opzegging namens de vereniging gebeurt bij aangetekende brief door het bestuur.
 4. Opzegging van het lidmaatschap kan te allen tijde geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet kan gevergd worden het lidmaatschap te laten voortduren.
 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
GELDMIDDELEN
Artikel 9

De inkomsten van de vereniging bestaan uit:

 • lidgelden
 • entreegelden
 • giften
 • legaten
 • erfstellingen
 • baten uit het beheren van het patrimonium
 • andere haar toevallig toekomende baten
JAARLIJKSE BIJDRAGEN
Artikel 10
 1. De leden en de begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage die door de algemene ledenvergadering zal worden vastgelegd. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
 3. Bij nalatigheid in het betalen van de jaarlijkse bijdrage krijgt de betrokkenen een schriftelijke herinnering tot betaling. Bij het uitblijven van betaling eindigt het lidmaatschap conform artikel 7 van de statuten.
 4. Ingeval leden voor hun lidmaatschap hebben bedankt en in een later stadium wederom lid wensen te worden, betalen zij een extra contributie zoals bepaald in het huishoudelijk reglement.
RECHTEN VAN ERELEDEN, LEDEN VAN VERDIENSTE EN BEGUNSTIGERS
Artikel 11
 1. Ereleden, leden van verdienste en begunstigers hebben het recht de activiteiten van de vereniging bij te wonen.
 2. Ereleden hebben het recht de algemene vergadering van de vereniging bij te wonen en daarin het woord te voeren, maar zij kunnen als zodanig geen stemrecht uitoefenen.
 3. Ereleden kunnen tevens gewoon lid zijn van de vereniging uit welken hoofde zij bevoegd zijn alle ledenrechten uit te oefenen.
 4. Ereleden en leden van verdienste hebben, evenals de gewone leden, het recht van introductie.
BESTUUR
Artikel 12
 1. Het bestuur bestaat uit maximum achttien (18) en minimum acht (8) personen, gekozen door de Algemene ledenvergadering uit de leden van de vereniging, Pro Rata volgens het aantal leden-zeeloodsen, leden-kanaalloodsen, leden-rivierloodsen en op de wijze als bepaald in het huishoudelijk reglement.
 2. De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3.
  1. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd:
   1. Het bestuur
   1. Minstens vijftien (15) leden, deze voordracht moet minstens 5 dagen vòòr de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
  1. De voordracht voor het bestuur wordt bij de oproeping voor de algemene ledenvergadering medegedeeld
 3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste 2/3 van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene ledenvergadering.
 4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene ledenvergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordracht het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene ledenvergadering vrij in de keuze.
 5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit de voordrachten.
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP, PERIODIEK LIDMAATSCHAP, SCHORSING
Artikel 13
 1. Elk bestuurslid kan ten allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vijf (5) jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding, op de wijze als bepaald in het huishoudelijk reglement
 3. De aftredende is herkiesbaar.
 4. Wie in tussentijdse vacature wordt benoemd ter vervanging van een bestuurslid dat zijn mandaat niet volledig volmaakt heeft, is toch voor 5 jaar verkozen
 5. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
  1. Door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging
  1. Door bedanken
BESTUURSFUNCTIES, BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR
Artikel 14
 1. De voorzitter wordt door de bestuursleden uit hun midden verkozen .
 2. Het bestuur wijst uit zijn midden de overige functionarissen aan.
 3. Het bestuur kan voor voorzitter, secretaris en penningmeester uit zijn midden een plaatsvervanger aanduiden.
 4. Eén bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
 5. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door het bestuur in de volgende vergadering worden vastgesteld tenzij uit de notulen van die vergadering iets anders blijkt.
 6. Voor elke bestuursvergadering dient een agenda van de nakende vergadering bekent gemaakt te worden samen met de oproep tot bestuursvergadering.
BESTUURSTAAK,VERTEGENWOORDIGING
Artikel 15
 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging en het behartigen van de belangen van de leden. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden het minimum is gedaald blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaatsen aan de orde komt.
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door werkgroepen die door het bestuur worden benoemd.
 4. Het bestuur is, mits goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
 5. Het bestuur hoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
  1. Het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging een bankkrediet wordt verleend
  1. Het ter leen nemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet.
   Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
 6. Onverminderd het in de laatste volzin lid 5 bepaalde, wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter, de secretaris of de penningmeester tezamen met een ander bestuurslid.
 7. Ontbreken zowel voorzitter als ondervoorzitter, dan worden zij vervangen door de hoogste in rang van het bestuur, aan wie voor het geval zelfde rechten worden toegekend als aan de voorzitter in het algemeen toekomen.
 8. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de in de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen.
 9. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan bestuursleden toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Een wettelijke toegelaten of voorgeschreven beperking van, of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden ingeroepen.
 10. De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging terzake van de in dit artikel in het vijfde lid bedoelde handelingen.
 11. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van betreffende rechtshandelingen is besloten.
JAARVERSLAG, REKENINGEN EN VERANTWOORDING
Artikel 16
 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit ten allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens de verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder voorlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde bestuur.
 4. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de stemgerechtigde leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekeningen en verantwoording van het bestuur en brengt de algemene vergadering verslag uit over haar bevindingen.
 5. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
 6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in leden 2 en 3 tien (10) jaar te bewaren.
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 17
 1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Jaarlijks, binnen de zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt de algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden.
 3. In deze vergadering komen onder meer aan de orde:
  1. Het jaarverslag en de rekeningen en verantwoording bedoeld in artikel 15 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie
  1. De benoeming van de in artikel benoemde commissie voor het lopende verenigingsjaar
  1. De benoeming van bestuursleden
  1. Voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering
 4. Andere algemene leden vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
 5. Een algemene ledenvergadering kan door de leden worden gevraagd samen te komen, mits
  1. De aanvragende leden bevoegd zijn tot het uitbrengen van 1/10de van de stemmen
   Het bestuur is dan verplicht de algemene ledenvergadering binnen de 4 weken samen te roepen.
   Gebeurt dit niet kunnen de aanvragende leden zelf tot bijeenroeping overgaan.
TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 18
 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben:
  1. leden
  1. ereleden
  1. leden van verdienste
  1. begunstigers
 2. Geschorste leden en bestuursleden hebben geen toegang tot vergaderingen behalve indienhun beroep tegen de schorsing , zoals beschreven in artikel 7, van de statuten behandeldwordt tijdens de vergadering.
 3. Over toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist de vergadering.
 4. Ereleden en leden van verdienste hebben het recht tijdens de algemene vergadering hetwoord te voeren tenzij de algemene vergadering anders beslist
 5. Ieder lid dat niet geschorst is heeft één stem. Een lid kan zijn stem door een schriftelijkdaartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.
 6. Een gemachtigde kan niet meer dan twee (2) leden vertegenwoordigen.
 7. Stemmingen over personen gebeuren steeds schriftelijk.
VOORZITTER EN NOTULEN
Artikel 19
 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op.
 2. Wordt op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.
 3. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld tenzij uit de notulen van die vergadering iets anders blijkt.
 4. De secretaris houdt aantekening van alle bedanken, overlijden, vertrek of ontslag in het register als bedoeld in artikel 4 punt 3.
BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20
 1. Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de algemene ledenvergadering een besluit is genomen, is beslissend.
 2. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.
 3. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in 1 en 2 bedoelde oordeel, de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats als:
  1. Of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiede, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuw stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 4. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
  1. Indien stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
  1. Indien bij stemming over personen niemand de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen met het grootste aantal stemmen. Hij die in de tweede stemming de meerderheid der stemmen heeft is verkozen. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.
 5. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.
 6. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij :
  1. De voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht
  1. Eén der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt
 7. Schriftelijke stemming gebeurt bij ongetekende, gesloten briefjes.
 8. Besluitvorming bij acclamatie (het algemeen aannemen van een voorstel zonder stemming) is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING
Artikel 21
 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur of door de leden van de vereniging volgens de modaliteiten beschreven in art 17/5.
 2. De oproeping gebeurt ad valvas en schriftelijk. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste veertien dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 21.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 22
 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
 3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
 5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
 6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.
ONTBINDING
Artikel 23
 1. De vereniging kan worden ontbonden dor een besluit van de algemene ledenvergadering.
 2. Het bepaalde in artikel 21/1-2-3 is van overeenkomstige toepassing.
 3. Het batig saldo na vereffening zal worden bestemd voor door de algemene ledenvergadering te bepalen doeleinden, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging, tenzij de algemene ledenvergadering bij het besluit tot ontbinding anders beslist, een en ander met inachtneming van hetgeen door de wet wordt bepaald.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 24
 1. De algemene ledenvergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst komt.
 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dringend recht bevat, noch met de statuten.
SLOTBEPALING
Artikel 25

In alle gevallen waarin de wet noch de statuten noch het huishoudelijk reglement voorziet, beslist het bestuur.

Huishoudelijk reglement Belgische Loodsensociëteit

Jaarlijkse bijdragen
 • De Jaarlijkse bijdrage moet voldaan zijn voor 1 april van het werkingsjaar.
 • De extra contributie zoals bedoelt in art. 9.4 kan maximaal drie maal de jaarlijkse bijdrage bedragen.
 • Leerlingloodsen zijn vrijgesteld van het betalen van de jaarlijkse kontributie, ze zijn automatisch lid van de vereniging en hebben dezelfde rechten als de andere leden.

Bestuur
 • Het aantal vertegenwoordigers per korps wordt bepaald a.d.h.v. het volgende ;
  • 1 bestuursmandaat per 18 leden of begonnen groep van 18.
 • Bij het aflopen van een bestuursmandaat wordt gekeken of dit mandaat opnieuw kan ingevuld worden. Hiervoor wordt het gemiddelde ledenaantal van de afgelopen 3 jaar genomen, zoals vastgesteld per 1 april van de respectievelijke werkingsjaren.
 • Bij het einde van een bestuursmandaat wordt de Algemene ledenvergadering ingelicht over de inzet (Het aantal bijgewoonde vergaderingen, werk verzet achter de schermen , & andere bestuudersinspanningen zoals contacten met externen…. van elk aftredend bestuurslid dat zich opnieuw verkiesbaar stelt. De algemene vergadering geldt hier als enige autoriteit en het is aan de vergadering om te beslissen of het bestuurslid opnieuw kandidaat kan zijn of niet.
Bestuursvergadering
 • Er worden minimaal 4 bestuursvergaderingen per jaar gehouden.
 • Het initiatief tot samenroepen van de vergadering ligt bij de voorzitter.
 • Bij uitblijven van een initiatief vanwege de voorzitter kan de bestuursvergadering eveneens worden samengeroepen door 2 bestuursleden uit 2 verschillende korpsen.